Hebrew Publications

רביד, ד’. (1977). מספר הבטים של בעיית סדר המרכיבים בעברית ישראלית מודרנית. בלשנות עברית חפ”שית, 11, 1-45.

ברמן, ר’א’ וד’ רביד. (1986). על דרגת המילוּן של צירופי סמיכות. בלשנות עברית, 24, 5-22.

רביד, ד’ וי’ שלזינגר. (1987). על מיונם ועל דרכי גזירתם של שמות תואר בסופית –י בעברית החדשה.  בלשנות עברית, 25,  59-70.

רביד, ד’. (1992א). הוראת העברית בבתי הספר התיכוניים בארץ: דרושה גישה חדשה, אבל מהי? חלקת לשון, 8, 18-24.

רביד, ד’. (1992ב). עקרון המחיר ברכישת לשון ובתהלוכה. בתוך ע’ אורנן, ר’ בן שחר וג’ טורי (עורכים) העברית שפה חיה: מחקרים בעברית בהקשריה החברתיים-תרבותיים. חיפה: הוצאת אוניברסיטת חיפה, עמ’ 69-85.

רביד, ד’. (1992ג). קליטת מילים זרות במערכת השם ובמערכת הפועל. בתוך מ’ מוצ’ניק (עורכת) השפעות זרות על המילון של העברית בת זמננו. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה,  עמ’ 11-20.

רביד, ד’. (1995). רכישת מילות היחס הנטויות ותיהלוכן: עקרונות פסיכולינגוויסטיים. בתוך א’ שורצולד וי’ שלזינגר (עורכים) ספר הדסה קנטור: אסופת מחקרים בלשון. רמת גן: חן, עמ’ 184-195.

שלזינגר, י’, ד’ רביד וצ’ שראל. (1996). קידום תפיסת המשלב בהכשרת מורים. מונוגרפיה. תל אביב: מופת.

רביד, ד’. (1997א). רכישת הלשון והוראת הלשון: השוואה והזנה הדדית. חלקת לשון,  25, 103-114.

רביד, ד’. (1997ב). רכישת לשון, תהלוך לשון ואוריינות: עקרון העקיבות הטיפולוגית. בתוך י’ שימרון (עורך) מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל: רכישת לשון, קריאה וכתיבה. ירושליים: מאגנס, עמ’ 101-118.

שלזינגר, י’ וד’ רביד. (1997). מודעות מורפו-פונמית בעברית החדשה. דברי הכינוס השלושה עשר של הסניף הישראלי של החברה הארופית לבלשנות. ירושלים: האוניברסיטה העברית, עמ’ 11-20.

שלזינגר, י’ וד’ רביד. (1998). הסמיכות הכפולה בעברית ההחדשה: עודפות או קיום עצמאי? בלשנות עברית, 43, 85-97.

רביד, ד’. (1998). שמות הפעולה בעברית החדשה. בלשנות עברית, 45, 61-78.

רביד, ד’. (1999). התגבשות תפיסתה של מערכת הכתב העברית אצל תלמידי בית הספר היסודי: מודל תיאורטי ובדיקות אמפיריות. בתוך א’ר’ שורצולד, ש’ בלום-קולקה וע’ אולשטיין (עורכות) ספר רפאל ניר: מחקרים בתקשורת, בבלשנות ובהוראת לשון. כרמל: ירושליים, עמ’ 411-428.

אלפי-שבתאי, א’ וד’ רביד. (2001). ידע לא ילידי בלשון שניה: מקרה הסביל. סקריפט, 2,  77-101.

שני, מ’, ט’ זייגר וד’ רביד. (2001). פיתוח ותיקוף של כלי אבחון לתהליכים בסיסיים בקריאה ובכתיב: ממצאים על תפקוד קוראים תקינים והצעות לשילוב כלי האבחון בהערכת קוראים מתקשים. סקריפט, 2, 167-203.

רביד, ד’ וש’ זילברבוך. (2001). מבנים שמניים מורכבים בטקסטים אנציקלופדיים: הבטים בלשניים והתפתחותיים. בתוך א’ר’ שורצולד ור’ ניר (עורכים) ספר בן ציון פישלר: מחקרים בלשון העברית ובהוראתה. תל אביב: רכס, עמ’ 245-263.

לוין, א’ וד’ רביד. (2001). התפתחות האוריינות הלשונית בשני מיצבים: רכישת השליטה במאפיינים לשוניים של השפה הכתובה. דו”ח מחקר המוגש לאגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך. אוניברסיטת תל אביב.

רביד, ד’ וש’ זילברבוך (2001). מבנים שמניים מורכבים בטקסטים אנציקלופדיים: הבטים בלשניים והתפתחותיים. בתוך א’ר’ שורצולד ור’ ניר (עורכים), ספר ב”צ פישלר: מחקרים בלשון העברית ובהוראתה. תל אביב: רכס, עמ’ 245-263.

רביד, ד’. (2002א). ניצני ההצג הדבור והתפתחותם ברכישת השיח העיוני. בלשנות עברית, 50, 95-120.

רביד, ד’. (2002ב). תפיסת הכתיב העברי אצל הילד בישראל: מבט התפתחותי. מגמות,  32, 29-57.

רביד, ד’. (2002ג). לשון ואוריינות במעבר מן הגן לבית הספר. בתוך פ’ קליין (עורכת) שפה, למידה ואוריינות בגיל הרך. תל אביב: רמות, עמ’ 43-70.

רביד, ד’, ה’ לנדאו ומ’ לובצקי. (2003). המורפולוגיה של הסביל הפועלי בגיל בית הספר: דוגמא לרכישה מאוחרת. סקריפט, 5-6, 129-158.

ברמן, ר’א’ וד’ רביד. (2003). מדברים וכותבים על מצבי קונפליקט במהלך שנות ההתבגרות: חקר מקרה של הפקת טקסט נרטיבי בעל פה ובכתב. בתוך י’ שלזינגר וא’ שורצולד (עורכים) ספר איל”ש. ירושלים: צבעונים, עמ’ 278-293.

רביד, ד’ ור’א’ ברמן. (2003). התפתחות תפיסת המשלב וסגנון השיח הכתוב בהפקת טקסטים בעברית. דו”ח מחקר המוגש לאגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך.

רביד, ד’, צ’ ורד-ליבוביץ’ וא’ ג’ינו-רודין. (2006). צירופים שמניים בספרי ילדים: מבט פסיכולינגוויסטי-התפתחותי. חלקת לשון, 37-38 (ספר יצחק שלזינגר – עורכות: רות בורשטיין ודורית רביד), עמ’ 187-203.

רביד, ד’.  (2006). כתיב עיצורים ותנועות באותיות פונקציה: מחקר התפתחותי. דו”ח מחקר מוגש ללשכת המדען הראשי, משרד החינוך.

קפלן, ד’ וד’ רביד. (2007). הקשר בין קריאת ספרים להבנת הנקרא ולכישורים לשוניים: מחקר התפתחותי פסיכולינגוויסטי. דו”ח סופי המוגש למרכז הספריות.

ניר-שגיב, ב’, מ’ שטרנאו, ר’ ברמן וד’ רביד. (2008). התפתחות המשלב הלשוני בגיל בית הספר כגורם מבחין בין סוגות (סיפורי / עיוני) ובין אפנויות (כתיבה / דיבור). אוריינות ושפה, 1, 71-103.

רביד, ד’ וד’ דורון-גלר. (2009). משפטי תנאי בשפת הילדים: מחקר ניסויי התפתחותי. אוריינות ושפה, 2, 55-78.

רביד, ד’. (2009). הופעת קטגורית הפועל בעברית. אוריינות ושפה, 3, 131-160.

רביד, ד’. (2011). כותבים מורפו(פונו)לוגיה: הפסיכולינגוויסטיקה של הכתיב העברי. בתוך ד’ ארם וע’ קורת (עורכות), שפה ואוריינות. ירושלים: מאגנס, עמ’ 190-210.

רביד, ד’ וט’ אגוז-ליבשטיין (2012). פעלים מנטאליים במילון העברי. חלקת לשון, 38, 224-241.

רביד, ד’ וא’ בראון (2012). הבטים סמנטיים של רכישת מבני הסמיכות. בתוך מ’ מוצ’ניק וצ’ סדן (עורכים), מחקרים בעברית החדשה ובלשונות היהודים: מוגשים לאורה (רודריג) שורצולד. ירושלים: כרמל, עמ’ 274-288.

רביד, ד’ וצ’ שלום (2012).  דו”ח הסטנדרטים: דו”ח סופי לקרן יד הנדיב. מט”ח ואוניברסיטת תל אביב.

רביד, ד’ ור’ שיף (2013). כתיב אותיות שורש הומופוניות בתלמידי בית ספר מרקעים ס”א שונים. דו”ח מחקר המוגש למדען הראשי של משרד החינוך.

רביד, ד’ ול’ חיים (2016). התפתחות משאבי המילון והתחביר בילדי בית ספר בעלי יכולות שפתיות שונות. דו”ח מחקר המוגש למדען הראשי של משרד החינוך.